Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.cbd-zaden.nl, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.

Cbd-zaden.nl is gespecialiseerd in de verkoop van cannabis zaden voor medicinaal gebruik.

Het voorhanden hebben, invoeren, en leveren van cannabis zaden is in Nederland vrijgesteld van wetgeving volgens het 1961 eenzijdig verdrag op verdovende middelen. De handel in cannabis zaden is duidelijk opgenomen in de nationale Opiumwetgeving.

De minimale leeftijd voor het gebruik van deze website is 18 jaar. Door gebruik te maken van onze website erkend u dat u 18 jaar of ouder bent. Cbd-zaden.nl accepteert geen aansprakelijkheid wat dit betreft.

De wetgeving is in ieder land verschillend met betrekking tot cannabis zaden. Om deze reden adviseren we je altijd om in je eigen land navraag te doen naar de lokale wetgeving.

Soms worden er uitzonderingen verleend voor industriële, medicinale en landbouw toepassingen.
In een aantal landen is een vergunning niet verplicht voor het handelen in cannabis zaad, maar soms is er een meldingsplicht in het geval dat cannabis zaad wordt verhandeld voor de hiervoor beschreven doelen. Als een vergunning nodig is dient u ons en de lokale wetgeving in te lichten.

Wij leveren onze zaden met het voorbehoud, dat ze door derden niet in strijd met de toepasbare lokale wet zullen worden toegepast. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat iedereen die onze cannabiszaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen.
Cbd-zaden.nl neemt hier geen enkele aansprakelijkheid.

Cbd-zaden.nl geeft nooit toestemming tot het distribueren in of naar landen waar de handel in cannabis zaden verboden is. Indien je een bedrijf tegenkomt dat onze zaden wereldwijd verstuurd raden we je aan niet tot aankoop over te gaan.

Het is verboden om cannabiszaad te distribueren in en naar landen waar het bezit en/of het verhandelen van Cannabis zaad illegaal is, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Australië, gedeelten van Azië, Luxemburg, Noorwegen en elk ander land waar het verkeer van cannabiszaad als onwettig wordt beschouwd.

Leverings & verzendinformatie

Op het moment dat wij de betaling ontvangen hebben wordt je bestelling in behandeling genomen. Bestellingen die niet betaald worden blijven in de wacht en is hiermee ook automatisch geannuleerd totdat de bestelling betaald wordt.

De maximale levertijd bedraagt te allen tijden dertig dagen. Mocht Cbd-zaden.nl niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal Cbd-zaden.nl u hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een email aan Cbd-zaden.nl. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren

Kwijtgeraakte pakketten

Cbd-zaden.nl is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van verzonden pakketten door het post bedrijf. Al onze bestellingen worden met prioriteit zendingen verstuurd.
Er is altijd een kans dat een pakket kwijt raakt en u moet hieraan denken voordat u besteld.
Wij verzenden op een discrete manier en we gaan er van uit de levering ook zo gebeurd.
Cbd-zaden.nl is niet aansprakelijk voor verlies tijdens verzending.

Inbeslag genomen verzendingen

Door strenge controles in sommige landen kunnen wij niet garanderen dat uw bestelling niet in beslag word genomen dor de douane. Cbd-zaden.nl is niet aansprakelijk voor in beslag genomen verzendingen.

Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de juridische status van een product in een ander land. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om u zelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en bevestigt dat de invoer naar het land van de bestelde producten legaal is. Door het plaatsen van een bestelling bij Cbd-zaden.nl gaat u akkoord met alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid van de producten die aan u worden geleverd.

Hoelang duurt het voordat mijn betaling bij jullie binnen is?

Wij hebben een KNAB rekening. Betalingen vanaf KNAB naar een KNAB rekening gaan snel, je betaling is bij ons direct zichtbaar. Betaal je via een andere bank, dan kan het 2 a 3 dagen duren voordat de betaling bij ons zichtbaar is.

Betalingen uit België doen er altijd 2 a 3 dagen over om bij ons zichtbaar te zijn.

Versheid, voorraad en kwaliteit

Wij houden onze voorraad beperkt. Dit doen wij om een zo vers mogelijk product te leveren en zo de kans op een gezonde ontkieming het grootst te houden. Het kan dus zijn dat de levertijd soms langer is dan 2 dagen, je bent dan wel verzekerd van een vers product. Wij leveren alleen topmerken cannabiszaden in originele verpakking, hierop geldt een uitzondering: zaden die je los besteld worden in grip zakjes verzonden. Probeer de zaden direct te ontkiemen als je ze ontvangt, dan is de kans het grootst dat het zaadje gezond ontkiemt. Let wel op, sommige zaden van hetzelfde soort doen er soms langer over om te ontkiemen, dit verschil kan soms dagen zijn.
Mag je de zaden willen bewaren leg deze dan in de koelkast, hiermee verzeker je je er zelf van dat de kiemkracht van de zaden behouden blijft, probeer de zaden binnen minimaal 3 maanden te ontkiemen.

Artikelen

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Cbd-zaden.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, exclusief verzend- en evt. rembourskosten.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van de zijde van Cbd-zaden.nl zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Cbd-zaden.nl waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst.

Bedenkperiode

Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient Cbd-zaden.nl hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retour transport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal Cbd-zaden.nl na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Cbd-zaden.nl is beperkt tot de levering van defecte producten met directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

Onverminderd is Cbd-zaden.nl niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

U stemt er hierbij mee in om Cbd-zaden.nl en hiermee alle werknemers, of personen die een relatie hebben tot en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Bewijs

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Cbd-zaden.nl als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan Cbd-zaden.nl en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Diversen

Cbd-zaden.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.

Uw gebruik (toegang tot, surfen op, bestellen, enz.) van deze website is uw wettelijke goedkeuring en aanvaarding van de bovenstaande voorwaarden. U gaat ook akkoord met alle geldende wetten en regels, inclusief export en re-export controle regelgevingen. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.